İlkay Kuşçu CV


Date of birth:1967

Tittle: Prof. Dr.

Work experiences:


 

Title

Location

Year

Asst. Prof. Dr.

Niğde University-Department of Geological Eng.

1998-2005

Assoc. Prof. Dr.

Niğde University-Department of Geological Eng.

2004-2005

Assoc. Prof. Dr.

Muğla University-Department of Geological Eng.

2005-2009

Prof. Dr.

Muğla University-Department of Geological Eng.

2009-


Pojects:


Miskovic, A., Kuşcu,İ., Hart, C., Tosdal, R., Sanchez, M., 2012-2015. Metallogeny of western Tethys. British Columbia University MDRU (Vancouver-Canada)-industry collaborative Project. (Project collaborator, co-leader)

Kuşcu İ., Kayseri Bölgesi Öksüt Epitermal Altın Cevherleşmesinin Jeolojisi–Mineralojisi ve Kökensel Araştırılması, 115Y397 nolu TÜBİTAK Hızlı Destek projesi, (supervisor, leader) 

Kuşcu İ., Şafak Utku Sönmez, Afyon-Sandıklı (AS) Porfiri Bakır Yatağının Alterasyon Modeli ve Kökeni, 15/066 kodlu MSKÜ BAP Projesi, (supervisor, leader), 2015- 

Kuşcu İ., Mutlu Zeybek, Bodrum-Gümüşlük Cevherleşmelerinin Jeokimyasal, Mineralojik  ve Jeolojik Özellikleri, 15/046 kodlu MSKÜ BAP Projesi, (supervisor, leader) 2015- 

Kuşcu İ., Ali Aluç, Öksüt (Kayseri, Develi) yüksek sülfidasyonlu epitermal altın yatağına yan kayaçlık eden volkanik kayaçların U-Pb zirkon ve alterasyon zonlarının Ar-Ar radyometrik olarak yaşlandırılması, 15/209 kodlu MSKÜ BAP Projesi, (supervisor, leader) 2015- 

Kuşcu İ., Tuğba Uçma Uysal, Ali Çağlar Uzun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapma ve Alma Desteği, 15/067 kodlu MSKÜ BAP Projesi, (supervisor, leader) 2015- 

Kuşcu İ., Fikret Kaçaroğlu, Osman Zeki Hekimoğlu, Enis Karaarslan, Deniz Ülgen,  Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Teknik Yapısının Güçlendirilmesi Alt Yapı projesi, (supervisor, leader) 14/090 kodlu MSKÜ BAP Projesi (devam ediyor)

Kuşcu, İ., 2010. Çanakkale Yöresi Kartaldağ Ve Madendağ Epitermal Altın Cevherleşmelerinin Karşılaştırmalı Jenetik İncelemesi, ÇAYDAG-109Y183 TÜBİTAK Projesi, supervisor, leader, 44s.

Kuşcu, İ., Güleç, N., Marschik, R., Gençalioğlu-Kuşcu, G., Kaymakcı, N., Yılmazer, E., Demirela, G., Gökçe, H., and Şalış, B.,2008.  Hasançelebi-Hekimhan (Malatya) Bölgeleri Demiroksit Yataklarının Fe-oksit-Cu-Au (DOBA) Yataklar Açısından İncelenmesi ve Bakır-Altın Potansiyellerinin YDABAG-103Y023 TÜBİTAK Projesi, supervisor, leader, 199s.

Gül, M., Altun, N.E., Aktürk, S., Kuşcu, İ., ve Kuşcu, G., 2008-2009. A Geological Approach for the Assessment of the Legend of the Cleopatra Beach: Investigation of the Origin and Formation Conditions of Ooids by Sedimentological, Mineralogical, Geochemical and Amino-Acid Racemization Methods. SMAP III (European Union Project): Implementation of the Integrated Action Plan For Inner Gokova Bay and Sedir Island.  Proje Koordinatörü ve Yürütücüsü, 43 s.

Kuşcu, İ. (2005-2007). Metallogenesis of the Tethyan collage: Magmatic association and age of ore deposition in Turkey, University of British Columbia-Mineral Deposit Research Unit Collaborative Research) (Koordinatör ve Yürütücü), 200s.

Afşin, M, Elhatip, H.,Kuşcu, İ., Dirik, K., Kalaycıoğlu, M, and Kurmaç, Y., Kayseri-İncesu (Acısu ve Dokuzpınar)-Himmetdede (Tekgöz ve Çiftgöz) ve dolayındaki sıcak ve mineralli su kaynaklarının hidrojeokimyasal ve izotopik açıdan incelenmesi (Hydrogeochemical and isotopic investigation of hot and mineral springs around Kayseri-İncesu (Acısu and Dokuzpınar)-Himmetdede (Tekgöz and Çiftgöz), YDABÇAG 199Y041 TÜBİTAK Project (araştırıcı), 2002.

Kuşcu, İ., 2002.“Skarns and Related Deposits: Workshop on Exploration for Skarn Deposits”. Third World Education Programme/Seminars on Exploration and Assessment of Subsurface Natural Resources. Organized by General directorate of Turkish Mineral Research and Exploration (MTA) and Japan International Cooperation Agency (JICA), Ankara, Mayıs 2002

Kuşcu, İ., 2002.“Skarns and Related Deposits: Workshop on Exploration for Skarn Deposits”. Third World Education Programme/Seminars on Exploration and Assessment of Subsurface Natural Resources. Organized by General directorate of Turkish Mineral Research and Exploration (MTA) and Japan

Kuşcu, İ., 2001. “Magmatik ve hidrotermal akışkanlar: Geç Evre Magmatik-Hidrotermal Süreçler” Magmatik Petrojenez Lisansüstü Yazokulu, TÜBİTAK -MTA-JMO, Akçakoca, Haziran 2001

Kuşcu, İ., Kuşcu, G., Göncüoğlu, M.C., and Meinert, L.D., Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı’nda yer alan granitoyidler ve skarn yataklarının kökensel birlikteliklerinin magmatik petrojenez ile ilişkilendirilmesi (Genetical occurrence of Central Anatolian Crystalline Complex granitoids and skarn deposits in relation to magmatic petrogenesis), YDABÇAG-198Y098 TÜBİTAK  project, 142 p. (proje yürütücüsü), 2000.

Erler, A., and Kuşcu, İ. Orta Anadolu Kristalen Kompleksi Pb-Zn yataklarının mineralojisi ve jeokimyası (Mineralogy and geochemistry of Pb-Zn deposits in Central Anatolian Crystalline Complex), METU Research Project, 42p. (Araştırıcı), 1998.

Erler, A., ve Kuşcu, İ., 1998. Carpatho-Balkan Metallogeny, IGCP Project No. 356, as Turkish team in collaboration with General Directorate of MTA , (Araştırıcı).

Yalçın, N., (Coordinater), ODTÜ Team: Erler, A., Yavuz, N., and Kuşcu, İ., Kozlu-K20/H ve K-20/K araştırma kuyuları çok disiplinli bir yaklaşım (Kozlu-K20/H ve K-20/K research log a multidisciplinary approach), YDABÇAG-70 TÜBİTAK project. (Araştırıcı), 1997.

Erler, A.,Kuşcu, İ., Dirik, K., Yavuz, N., and Üstüner, Y., Orta Anadolu Kristalen Karmaşığının Metalojenisi (Metallogeny of the Central Anatolian Crystalline Complex), METU Research Project, 41 p. (Araştırıcı), 1996.

Erler, A., Güleç, N., Eseller, G., Kuşcu, İ., and Yavuz, N.,  Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı ve Küre yöresi masif sülfid yataklarının kükürt izotop bileşimlerinin karşılaştırılması (Comparison of sulphur isotope compositions of the Southeast Anatolia Suture Zone and Küre massive sulphide deposits), METU Research Project, 28 p. (Araştırıcı), 1994.

Göncüoğlu, M.C., Erler, A., Toprak, V., Olgun, E., Yalınız, K., Kuşcu, İ., Köksal, S., and Dirik., K., Orta Anadolu Masifinin Orta Kesiminin jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseninin jeolojik evrimi (Geology of the central part of the Central Anatolian Massive Part 3: geological evolution of the central Kızılırmak Tertiary basin), TPAO-AGÜDOS project, 130 p. (Researcher), 1993.

Göncüoğlu, M.C., Toprak, V., Kuşcu, İ., Erler, A., and Olgun, E., Orta Anadolu Masifi’nin Orta Kesiminin Jeolojisi, Bölüm 1: Güney Kısım, (Geology of the central part of the Central Anatolian Massive Part 1: Southern Part) TPAO-AGÜDOS project, 140 p. (Researcher), 1991.


Administrative-consequtive duties:


1)      Dean, Faculty of Engineering, Muğla University (2013-)

2)      Dean, Graduate School, Muğla University (2010-2012)

3)      Director, School of Foreign Languages, Muğla University (2009-2010)

4)      Vice director, Graduate School., Niğde University, 2001-2002


Membersips:


Turkcih Chamber of Geological Engineers

Turksih Association of Petroleum Geologists


Selected Publications


A. SCI and SCI-expanded:


A1. Yılmazer, E., Gulec, N., Kuşcu, İ., and Lentz, R. D., 2014. Geology, geochemistry, and geochronology of Fe-oxide Cu (±Au) mineralization associated with Şamlı Pluton, western Turkey. Ore Geology Reviews, 57, 191-215.

A2. Kuşcu, İ., Tosdal, R.M., Gençalioğlu-Kuşcu and  Friedman, R., 2013. Late Cretaceous to middle Eocene magmatism and metallogeny of a portion of the Southeastern Anatolian Orogenic Belt, east central Turkey, Economic Geology, 108,641-666.

A3. Ünal, E., Güleç, N., Kuşcu, İ., and Fallick, A.E., 2013. Genetic Investigation and Comparison of Kartaldağ and Madendağ Epithermal Gold Deposits in Çanakkale, NW Turkey. Ore Geology Reviews, 53, 204-222.http://dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.01.009

A4. Kuşcu, İ.,Yılmazer, E., Demirela, G., Gençalioğlu-Kuşcu, G. and Güleç, N., 2011 – Iron Oxide-(Copper±Gold) Mineralisation in the Turkish Tethyan Collage; in Porter, T.M., (ed.),Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective, v. 3 -Advances in the Understanding of IOCG Deposits; PGC Publishing, Adelaide, pp.573-600.

A5. Kuşcu, İ.,Yılmazer, E., Bayır, S., Sezerer-Kuru, G., Güleç. N., Demirela, G., Gençalioğlu-Kuşcu, G., ve Kaymakçı, N., 2011. Radiogenic and  stable Isotope, U-Pb and Ar-Ar Age Dating and Fluid Inclusion Constraints on the Genesis of Hasançelebi Iron oxide-copper-(gold) mineralizations, Malatya (Turkey). Economic Geology, v. 106, 261-288.

A6. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, Tosdal, R.M., Ullrich, T., ve Friedman, R., 2010. Magmatism in the southeastern Anatolian orogenic belt: transition from arc to post-collisional setting in an evolving orogen. In Basins and Tectonics evolution of the Caucasus and the Eastern Anatolia regions; Stephenson, R. A., Kaymakci, N., Sosson, M., Starostenko, V. & Bergerat, F. (eds) Sedimentary Basin Tectonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian Platform. Geological Society, London, Special Publications, 340, 437–460, DOI: 10.1144/SP340.19.

A7. Yılmazer, E., Gulec, N.,  Kuşcu, İ.  2009. Alteration-Mineralization Pattern and Geochemical Characteristics of Samli (Balikesir) Fe-Oxide-Cu-(Au) Deposit, Turkey. In Lentz, D. R., Thorne, K.G.,  and Beal, K. (eds) Proceedings of the 24th IAGS, Fredericton, 2010, p.1045-1048

A8. Marschik, R., Spikings, R., ve Kuşcu, İ., 2008. Geochronology and stable isotope signature of alteration related to hydrothermal magnetite ores in Central Anatolia, Turkey. Mineral. Deposita, 43, 111-124

A9. Kuşcu, İ. 2007. Discussion on “Gold in Turkey- a missing link in Tethyan metallogeny” Ore Geology Reviews, 30,135–140 .

A10. Kuşcu, İ.,Yılmazer, E., Demirela, G., 2007. Iron oxide-copper±gold deposits in Turkish Tethyan collage. 9th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Research:Digging Deper, Dublin, p. 853-857.

A11. Kuşcu, İ.,Gençalioğlu-Kuşcu, G., Tosdal, R.M., 2007. Tectonomagmatic-metallogenic framework of mineralization events in the southern NeoTethyan arc, southeastern Turkey. 9th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Research:Digging Deper, Dublin, p.1347-1350.

A12. Gençalioğlu-Kuşcu, G., Atilla, C., Cas, R., ve Kuşcu, İ. 2007. Base surge deposits, eruption history, and depositional processes of a wet phreatomagmatic volcano in Central Anatolia (Cora Maar), Journal of Volcanology and Geothermal Research, 159, 198-209 (Doi:10.1016/j.jvolgeores.2006.06.013)

A13. Afşin, M.,Kuşcu, İ., Elhatip, H., ve Dirik, K. 2006. Hydrogeochemical properties of  CO2-rich thermal–mineral waters in Kayseri (Central Anatolia), Turkey. Environmental Geology. 50/1, 24-36 (DOI 10.1007/s00254-005-0169-x).

A14. Kuşcu, İ., 2005. World Skarn Deposits: Skarns of Turkey. Economic Geology 100th Anniversary Volume, Society of Economic Geologists, Littleton, Colorado, USA, p. 299-336. and 1 Table, in electronic folder “11 Turkey” in electronic folder “Meinert” in CD-ROM supplementary appendix to: Meinert, L.D., Dipple,  G. M., and Nicolescu, S., 2005, World Skarn Deposits.in Hedenquist, J.W., Thompson, J.F.H., Goldfarb, R.J., and Richards, J.P., (eds)., p. 1-2.

A15. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., Saraç, C. ve Meinert, L.D., 2004. An Approach to Geochemical Characterization of Productive versus Barren Granitoids in terms of Iron in Central Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 24, 311-325.

A16. Elhatip, H., Afşin, M., Kuşcu, İ., Dirik, K., Kurmaç, Y., ve Kavurmacı, M., 2004. Estimation of environmental Impacts on the Water Quality of İncesu-Dokuzpınar Springs in Kayseri, Turkey. Bulletin of Eng. Geology and Environment, 63, 255-260.

A17. Elhatip, H., Afşin, M., Kuşcu, İ., Dirik, K., Kurmaç, Y., ve Kavurmacı, M., 2003.  Influences of Human Activities and Agriculture on Groundwater Quality of Kayseri-İncesu-Dokuzpınar Springs, Central Anatolian Part of Turkey, Environmental Geology, 44, 490-494.

A18. Boztuğ, D.,Kuşcu, İ., Erçin, A.İ., Avcı, N.,  and Şahin, S.Y., 2003. “Mineral deposits associated with the pre-, syn- and post-collisional granitoids of the Neotethyan convergence system between the Eurasian and Anatolian plates in NE and Central Turkey” Mineral Exploration andSustainable Development, vol.2,(Eds.) Eliopoulos et al., 1141-1144.Proc.7th Biennial SGA Meeting, Athens Millpress, Rotterdam, (2003).

A19. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., and Soylu, M., 2003. “Post-collisional H-type Granitoid Magmatism in Central Anatolia and Time-space Relation with Fe-oxide Mineralization”, Mineral Exploration and Sustainable Development, vol. 1, (Eds.) Eliopoulos et al., 307-311, Proc.7th Biennial SGA Meeting, Athens Millpress, Rotterdam.

A20. Kuşcu, İ., 2002. Gençalioğlu-Kuşcu, G., and Meinert, L.D., “Tectonic Setting and Petrogenesis of the Celebi Granitoid, (Kırıkkale-Turkey) and Geochemical Comparison with World-class Skarn Granitoids”, Journal of Geochemical Exploration, 76/3, 175-194.

A21. Kuşcu, İ., ve Erler, A., 2002. Pyrite deformation textures in the deposits of the Küre mining district (Kastamonu- Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 11, 205-215

A22. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., and  Erler, A.,2001. Geochemical Signatures of Granitoids Associated with Skarns in Central Anatolia, International Geology Review, 43/8,722-735.

A23. Gençalioğlu-Kuşcu, G., Göncüoğlu, M.C., ve Kuşcu, İ., 2001. Post-collisional magmatism on the northern margin of the Taurides and its geological implications: Geology and petrology of the Karamadazı-Yahyalı granitoid. Turkish Journal of Earth Sciences,  10/3,  103-120.

A24. Kuşcu, İ., 2001. Geochemistry and mineralogy of the skarns in the Çelebi District, Kırıkkale, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences10/3, 121-132.

A25. Kuşcu, İ. ve Erler, A., 1999. Deformation of stibnites and pyrites in the Madsan Antimony deposit (Niğde, Turkey): Implications for pressure-temperature conditions of local deformation. Turkish Journal of Earth Sciences, 8, 57-66.

A26. Kuşcu, İ., ve Erler, A., “Mineralization events in a Collision Related Setting: The Central Anatolian Crystalline Complex”, International Geology Review, 40/6, 552-565 (1998).

A27. Erler, A. Yavuz, N., and Kuşcu, İ., 1997. “Inorganic Chemical Composition of Zonguldak Lignites”, Proc. 3rd European Coal Conference, European Coal Geology, (Eds.) Nakoman, E.,185-198, Doğan Matbaası, İzmir, (1997).


B. Abstracts, International symposium:


B1. Kuşcu, İ., 2016. Magmatic Evolution and Metallogeny of Turkey. Tethyan Tectonics and Metalogeny,  SEG-MJD 2016 Conference, Cesme, Turkey

B2. Sonmez, S.U., and Kuşcu İ., 2016. Spatial and Temporal Alteration Model of Afyon-Sandikli (As) Alkaline Porphyry Cu-Au Deposit, SEG-MJD 2016 Conference, Cesme, Turkey

B3. Bilir, M.E., and Kuşcu İ., 2016. Geochemical and Geochronological Characterization of the Early-Middle Eocene Magmatism and Related Epithermal Systems of the Eastern Pontides, Turkey, SEG-MJD 2016 Conference, Cesme, Turkey

B4. Tokoğlu, M., Kuşcu, İ., and Kaymakcı, N., 2016. Structural Control on a Shear Zone Hosted Gold Mineralization in Gümüşler, Niğde (Turkey), SEG-MJD 2016 Conference, Cesme, Turkey

B5. Gülyüz, N., Shipton, Z., Kuşçu, İ., Lord, R., Kaymakcı, N., and Gladwell, D., 2016. Structural Controls on Kestanelik Epithermal Vein System, Lapseki, NW Turkey: Implications for Permeability Enhancement Processes During Epithermal Gold Mineralization, MJD 2016 Conference, Cesme, Turkey

B6. Kuşcu, İ., 2013. The Geotectonical Evolution of Turkey and Metallogenic Relations with Mineral Deposits. International Workshop on Base and Precious Metals, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara May 2013.

B7. Kuşcu, İ., 2013. Porphyry-type Mineral Systems (a case study from Turkey)  International Workshop on Base and Precious Metals, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara May 2013.

B8. Kuşcu, İ., 2013. Epithermal-type Mineral Systems (a case study from Turkey). International Workshop on Base and Precious Metals, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, May 2013.

B9. Kuşcu, İ., 2013. Skarn-type Mineralisations ( a case study from  Turkey).  International Workshop on Base and Precious Metals, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara May 2013.

B10. Bilir, E., Kuşcu İ., Miskovic, A., Hart, C., 2013.  The Early-Middle Eocene Epithermal Systems of the Eastern Turkish Pontides: An Overview. Round-Up Meeting, Vancouver, January 2013.

B11. Kuşcu,İ., 2012. Tethyan Evolution and Major Ore-Forming Events in Turkey, Gold and Base Metal Deposits of the Mediterranean and the South Caucasus – Challenges and Opportunities, Internaional Workshop, Tbilisi, Georgia (Nov. 11-15, 2012)

B12. Yılmazer, E., Gülec, N. Kuşcu, İ., 2012. Alteration mineralogy and geochemistry of Şamlı (Balıkesir) Fe-oxide Cu (±Au) deposit. International Symposium on the Geology of Aegean Region, Izmir, Turkey.

B13. Kuşcu, İ., Gençalioğlu Kuşcu, G., Tosdal, R.,  Friedman, R., 2012. The geochronology of gold-copper deposition, temporal association with magmatic rocks and petrochemical controls in western Anatolia, Turkey. International Symposium on the Geology of Aegean Region, Izmir, Turkey.

B14. Demirela, G., Akışka, S., Sayılı, S., Kuşcu, İ., Lledo, H., Cline, J.S., 2012. Geology and alteration mineralogy of the Çataltepe Pb-Zn±Cu±Ag deposit, NW Turkey. International Symposium on the Geology of Aegean Region, Izmir, Turkey.

B15. Demirela, G., Akiska, S., Sayılı, İ.S. and Kuşcu, İ., 2010. Silicate and Sulfide Mineral Chemistry of Some Carbonate Related Pb-Zn-Cu Mineralizations and Their Effects on Ore Genesis in NW Anatolia, TURKEY, In: Vasilios Melfos, Peter Marchev, Iskra Lakova & Alexandros Chatzipetros (eds),Geologıca Balcanıca, Abstract Volume, p. 91, ISSN 0324-0894.

B16. Ünal, E.; Güleç, N.,  Kuşcu, İ., 2010. High sulfidation epithermal deposits: A case study from NW Turkey, Session 21 Magmatism in evolving orogens: Collision to extension. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Turkey, 4-8 October 2010

B17. Akıska, S.,Demirela, G., Sayılı, İ.S. and Kuşcu, İ., 2010. Fluid inclusion and S isotope systematics of some carbonate-related Pb-Zn-Cu mineralizations in NW Anatolia, Turkey, In: Vasilios Melfos, Peter Marchev, Iskra Lakova & Alexandros Chatzipetros (eds),Geologıca Balcanıca, Abstract Volume, p.21, ISSN 0324-0894.

B18. Yılmazer, E., Gulec, N.,  Kuşcu, İ.  2010. Alteration-Mineralization Pattern and Geochemical Characteristics of Samli (Balikesir) Fe-Oxide-Cu-(Au) Deposit, Turkey. In Lentz, D. R., Thorne, K.G.,  and Beal, K. (eds) Proceedings of the 24th IAGS, Fredericton, 2010, p.1045-1048.

B19. Drew, L.J., Sutphin, D., M , Berger, B.R., Mars, J.C.,. Herrington, R.J., Billa, M., Kuşcu, İ. Moon, C.J., ve  Richards, J. P. 2009. Preliminary Porphyry Cu Assessment for the Central Tethys Region. Geological Society of America 2009 Annual Meeting, Portland, ABD

B20. Kuşcu, İ., 2008. Tectonic reconstructions and metallogeny of Eastern Turkey. CERCAMS-11 Workshop Metallogeny of the Tethysides: From the Balkans to Turkey and beyond. The Natural History Museum, 28 Nisan, 2008 Londra.

B21. Kaymakçı, N.,Kuşcu, İ., Peynircioğlu, A., Langereis, C., van Hinsbergen, D.J.J., İnceöz, M.,  2008. Kinematic evolution of Eastern Anatolia, ISES/Solid Earth. 9th Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC9), 18-19 March, 2008, Vedhoven, Hollanda.

B22. Gençalioğlu-Kuşcu, G.,Kuşcu, İ., Tosdal, R.M., Ullrich, T., ve Friedman,  R., 2008. Petrogenetic and age constraints on the post-collisional alkaline magmatism in Central-Eastern Anatolia, Goldschmidt 2008, 13-18 Temmuz 2008, Vancouver, Kanada, Geochimica Cosmochimica Acta, 72/12, A302.

B23. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., Tosdal, R.M., Ullrich, T., ve Friedman,  R., 2007. Link between magmatism and subduction-related events in southeastern Turkey. European Geosciences Union 2007.  Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04814, 2007.SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04814

B24. Kaymakçı, N, ve Kuşcu, İ, 2007. Late Cretaceous to Recent Kinematic Evolution of Turkey, European Geosciences Union 2007. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 05426, 2007. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-05426

B25. Gençalioglu-Kuşcu, G., ve Kuşcu, İ.2007.Nature of post-collisional phreatomagmatic volcanism in the Cappadocian Volcanic Province: Cora Maar, central Anatolia, Turkey. European Geosciences Union 2007. Geophysical Research Abstracts. Vol. 9, 06283, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-06283

B26. Kuşcu, İ., Yılmazer, E., ve Demirela, G., 2007. Iron oxide-copper±gold deposits in Turkish Tethyan collage. 9th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Research:Digging Deper, Dublin,1347.

B27. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., ve Tosdal, R.M., 2007. Tectonomagmatic-metallogenic framework of mineralization events in the southern NeoTethyan arc, southeastern Turkey. 9th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Research:Digging Deper, Dublin,853.

B28. Boztuğ, D.,Kuşcu, İ., Erçin, A.İ., Avcı, N., ve Şahin, S.Y., 2003. “Mineral deposits associated with the pre-, syn- and post-collisional granitoids of the Neotethyan convergence system between the Eurasian and Anatolian plates in NE and Central Turkey”Mineral Exploration and Sustainable Development,7th Biennial SGA Meeting, Athens, Greece, 1141.

B29. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., ve Soylu, M., 2003. “Post-collisional H-type Granitoid Magmatism in Central Anatolia and Time-space Relation with Fe-oxide Mineralization”, Mineral Exploration and Sustainable Development,7th Biennial SGA Meeting, Athens, Greece, 307.

B30. Gençalioğlu-Kuşcu, G., Göncüoğlu, M.C. ve Kuşcu, İ., 2001. “Post-collisional magmatism on the northern margin of the Taurides and its geological implications: Geology and petrology of the Karamadazı-Yahyalı granitoid”, Fourth International Turkish Geology Symposium, Adana, Abstracts,203.

B31. Kuşcu, İ.,Gençalioğlu-Kuşcu, G., Meinert, L.D., ve Saraç, C., 2001. “A geostatistical approach to geochemical characterization of productive versus non-productive skarn granitoids in Central Turkey”, Fourth International Turkish Geology Symposium, Adana, Abstracts, 41.

B32. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., ve Meinert, L.D., 2000. “The Geochemical characteristics of the Çelebi Granitoid, Kırıkkale-Turkey and comparison with world skarn granitoids International Earth Science Colloqium on the Aegean Region, İzmir, Abstracts, 150.

B33. Kuşcu, İ.,2000. “Skarn zones of the Çelebi district, Kırıkkale-Turkey”, International Earth Science Colloqium on the Aegean Region, İzmir,Abstracts, 153.

B34. Kuşcu, İ., Erler, A., ve Kuşcu, G., 1998. “Geochemical characteristics of granitoids associated with skarn occurrences in the Akdağmadeni, Akçakışla and Keskin Pb-Zn districts (Central Anatolia, Turkey)”. Third International Turkish Geology Symposium-Work In Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings, Ankara. Abstracts, 25.

B35. Kuşcu, İ., ve Erler, A. 1998. “Geochemical and mineralogical characteristics of garnet-pyroxene skarns in the Akdağmadeni, Akçakışla and Keskin Pb-Zn districts (Central Anatolia, Turkey)”. Third International Turkish Geology Symposium-Work In Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings, Ankara. Abstracts, 28.

B35. Kuşcu, İ., 1998. Implications of zoning in the garnets from four lead-zinc skarns in the Central Anatolia, GAC/MAC Quebec’98 Meeting Mineralized Hydrothermal Skarn Systems, Quebec-Kanada, Abstracts, s. 125.

B37. Erler, A., Yavuz, N., ve Kuşcu, İ., 1997. “Inorganic chemical composition of Zonguldak Coals”. European Coal Conference, İzmir-Turkey, Abstracts, 14-15.

B38. Kuşcu, İ. ve Erler, A., 1997. “Mineralizations in the Central Anatolian Crystalline Complex: Metallogeny of a collision related setting”, TheGeological Society, Mineral Deposits Studies Group 1997 Annual Meeting, Glasgow, United Kingdom, Abstracts, 74.

B39. Kuşcu, İ. ve Erler, A., 1996. “Metallogeny of the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey”, Mineral Exploration ‘96:The Third International Conference, Brisbane-Australia, Abstracts, 33.

B40. Göncüoğlu, M.C., Dirik, K., Olgun, E., Kuşcu, İ., ve Kozlu, H., 1995. “Evolution of Central Kızılırmak Basins in Central Anatolia”, European Union of Geosciences 8 1995, Strasbourg-France, Abstract Supplement No.1 to Terra nova, vol.7, 275.

B41. Demirci, C.Y., ve Kuşcu, İ., 1995. “Structural elements as controls on the type of hydrothermal ore deposition within the Yanıklı Prospect, Northern Turkey”, The Geological Society, Mineral Deposits Studies Group 1995 Annual Meeting, Manchester, United Kingdom, Abstracts, 16.

B42. Kuşcu, İ., ve Demirci, C.Y., 1995. Tectonostratigraphy of the Keskin area Kırıkkale, Turkey, Second International Symposium on the Geology of the Eastern Mediterranean Region (27 Ağustos-1 Eylül 1995), Jerusalem-Israel, Abstracts, s. 14 (İngilizce).

B43. Kuşcu, İ., Yavuz, N., and Üstüner, Y., 1994. “Barite, diatomite and soda-ash deposits of Turkey: A future outlook to supply-demand relationships”, The Geological Society, Mineral Deposits Studies Group 1994 Annual meeting, Exeter-Devon, United Kingdom, Abstracts, 23.

B44. Kuşcu, İ., and Erler, A., 1994. “Deformation of stibnites and pyrites in the Madsan antimony veins (Niğde Massif, Turkey): An implication on the P-T conditions of local deformation”, 16th General Meeting of the International Mineralogical, Pisa-Italy, Abstracts, 227-228

B45. Kuşcu, İ., and Erler, A.,1994. “Pyrite deformation textures in the Küre volcanogenic Massive Sulfide Deposits (Kastamonu-Turkey): An approach for P-T conditions of deformation”, International Volcanological Congress, Ankara-Turkey, Abstracts

B46. Göncüoğlu, M.C., Toprak, G.M.V., Olgun E., Kuşcu, İ., Erler, A., and Yalınız, K., 1993. “Tertiary evolution of the Central Kızılırmak Basin, Turkey”. 8th Meeting of the Association of European Geological Societies (MAEGS 8), Budapest-Hungary, Abstracts, 19.

B47. Kuşcu, İ., Erler, A., and Göncüoğlu, M.C., 1992. “Geology of the Çamardı (Niğde-Turkey) region”, First International Symposium on the Geology of the Eastern Mediterranean Adana-Turkey, Abstracts, 312.

B48. Kuşcu, İ.., and Erler, A., 1992. “Geology of the Madsan Antimony deposit (Çamardı-Niğde)” First International Symposium on the Geology of the Eastern Mediterranean, Adana-Turkey, Abstracts, 358.


C1. Chapters in international textbooks


C1.1. Kuşcu, İ., Tosdal, R., Gençzlioğlu-Kuşcu, G., 2016. Porphyry Cu Deposits of Turkey, in Mineral Resources of Turkey (Ünlü, T., Sahin, B., Dönmez, C., and Pirajno, F., eds), springer (in press)

C1.2. Kuşcu, İ., 2016. Skarns and Skarn Deposits of Turkey, in Mineral Resources of Turkey (Ünlü, T., Sahin, B., Dönmez, C., and Pirajno, F., eds), springer (in press)

C1.3. Zürcher, L., Bookstrom A.A., Hammarstrom, J.M., Mars, J.C., Ludington, S., Zientek, M.L., Dunlap, P., and Wallis, J.C., with contributions from Drew, L.J., Sutphin, D.M., Berger, B.R., Herrington, R.J., Billa, M., Kuşcu, I., Moon, C.J., and Richards, J.P., 2015, Porphyry copper assessment of the Tethys region of western and southern Asia: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2010–5090–V, 232 p., and spatial data,  http://dx.doi.org/10.3133/sir20105090V.

C1.4. Kuşcu, İ.,2008. Iron Oxide Copper±Gold Deposits in the Turkish Tethyan Collage. Porter, T.M. (Ed) - Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective, vol. 3, Advances in the Understanding of IOCG Deposits, PGC Publishing, Adelaide.

 

C2. Chapters in national texbooks

C2.1.1. Kuşcu, İ., “Magmatik ve hidrotermal akışkanlar: Geç evre magmatik-hidrotermal süreçler” Magmatik Petrojenez, Boztuğ, D., ve Otlu, N. (ed.) 495-510, TMMOB-JMO Yayın No: 61, (2001).


D. Papers in national journals :


D1. Demirela, G., Akıska, S., Sayılı, S., ve Kuşcu, İ., 2014. Çataltepe (Lapseki-Çanakkale) Pb-Zn+Cu+Ag Yatağı’nın Jeolojisi ve Alterayon Özellikleri, Yerbilimleri, 35/2, 109-136.

D2. Sezerer-Kuru, G., Kuşcu, İ., Şalış, B., Yılmazer, E., ve Demirela, G., 2006. Hasançelebi (Malatya) demir oksit yataklarının oluşum koşulları; mikrotermometrik bir yaklaşım (Formation and evolution of Hasançelebi (Malatya) iron oxide deposits: A microthermometric approach), MTA Bull., 132, 101-111.

D3. Yılmazer, E., Kuşcu, İ., ve Demirela, G., 2003. Divriği A-B kafa cevherleşmeleri: Alterasyon zonlanması ve zonlanma süreçleri (Divriği A-B kafa mineralizations: alteration zoning and zoning processes), Türkiye Jeoloji Bull., 46/1, 17-34 (2003)

D4. Kuşcu, İ., Yılmazer, E., ve Demirela, G., 2002. Sivas-Divriği Bölgesi Skarn Tipi  Demir Oksit Yataklarına Fe-oksit-Cu-Au (Olympic Dam tipi) Perspektifinden Yeni Bir Bakış (Sivas-Divriği skarn-type Fe-oxide deposits in view of Fe-oxide-Cu-Au (Olympic Dam type deposits). Türkiye Jeoloji Bull., 45/2,33-46

D5. Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, Saraç, C., ve Meinert, L.D., 2002. Jeokimyasal karakterizasyon çalışmalarında faktör analizi yönteminin kullanımı: Çelebi Granitoyidi ve Karamadazı Graniti (Use of factor analysis in geochemical characterization studies: Çelebi Granitoid and Karamadazı Granite). Türkiye Jeoloji Bull.,45/1, 125-140.

D6. Kuşcu, İ., Gençalioğlu Kuşcu, G., ve Göncüoğlu, M.C., 2001. Karamadazı demir skarnında skarn zonlanması ve mineralojisi (Skarn zonation and mineralogy in Karamadazı Fe skarn deposit) Türkiye Jeoloji Bull,  44/3, 1-13.

D7. Akgün, F., Olgun., E., Kuşcu, İ., Toprak., V., ve Göncüoğlu, M.C., 1995. Orta Anadolu Kristalen Kompleksinin “Oligo-Miyosen” örtüsünün stratigrafisi, çökelme ortamı ve gerçek yaşına ilişkin yeni bulgular (New findings on the stratigraphy, depositional environment and age of the “Oligo-Miocene” cover of the Central Anatolian Crystalline Complex), TPJD Bul., 6/1, 51-68.

D8. Kuşcu, İ., Erler, A., ve Göncüoğlu, M.C., 1993. The geology of the Çamardı (Niğde-Turkey) region, Çukurova Üniv. Yerbilimleri Derg. (GEOSOUND), 23, 1-16.

D9. Kuşcu, İ., ve Erler, A., 1992. Geology of the Madsan antimony deposit, Çukurova Üniv. Yerbilimleri Derg. (GEOSOUND), 21,163-177.


E. National Proceedings:


E1.  Kuşcu, İ., Tosdal, R.M., Gençalioğlu-Kuşcu, G.,Ullrich, T.D., ve Friedman, R., 2010. Orta Anadolu’da Geç-Kretase-Eosen Post-orojenik Tansiyonel Olaylarıyla ilişkili Cevherleşmelerin Tektonik Ortamı ve Yaşı, Türkiye”, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, 105-107.

E2. Özisik, G., Güleç, N., Kuşcu, İ., 2010. Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Cevherleşmelerinin Kökensel Olarak İncelemeleri. 63.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri,102-104.

E3. Gençalioğlu-Kuşcu, G.,Kuşcu, İ., Tosdal, R.M., Ullrich, T.D., ve Friedman, R., 2009. Gelişen Bir Orojende Yay Magmatizmasından çarpışma Sonrası Magmatizmaya Geçiş: güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı Magmatizması, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 606-607.

E4.Kuşcu, İ., Tosdal, R.M., Gençalioğlu-Kuşcu, G.,Ullrich, T.D., ve Friedman, R., 2009. Doğugüneydoğu Anadolu Bölgesi magmatizma ve cevherleşmelerinin jeokronolojik ve metalojenik çerçevesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 216-217.

E5. Kaymakci, N., Hippolyte, J.,  Kuşcu, İ., Özçelik, Y., Demirer, A., Meijers, M., 2009. Karadeniz ve Civarının Paleozoyik Sonrası Evrimi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 478-479.

E6. Yılmazer, E., Demirela, G., Kuşcu, İ., Gençalioğlu Kuşcu, G., Güleç, N., Kaymakçı, N., 2008. Hasançelebi-Hekimhan (Malatya) Demir Oksit-(+Cu+Au) Cevherleşmelerinin Mineralojisi ve Jeokimyası. 61.Türkiye Jeoloji Kurultayı 24-28 Mart 2008, Ankara. Özler, s. 188-189.

E7. Kuşcu, İ., Yılmazer, E., Güleç, N., Sezerer Kuru, G., Gençalioğlu Kuşcu, G., Demirela, G., 2008.  Hasançelebi DOBA Cevherleşmesinin Kökeni ve Bölge Magmatizmasıyla İlişkisinin Sıvı Kapanımı, Nd-Sr İzotopları ve U-Pb, Ar-Ar Yaş Açısından Değerlendirilmesi. 61.Türkiye Jeoloji Kurultayı 24-28 Mart 2008, Ankara. Özler, s. 172-174.

E8. Gençalioğlu Kuşcu, G.,Kuşcu, İ., Yılmazer, E., Güleç, N., Demirela, G., Kaymakçı, N., 2008.  Orta-Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çarpışma Sonrası Alkalen Magmatizma: Hasançelebi Magmatikleri.61.Türkiye Jeoloji Kurultayı 24-28 Mart 2008, Ankara. Özler, s. 201-203.

E9. Kuşcu, İ.,Yılmazer, E., Demirela, G., and Gökçe, H.,2005. Orta ve Batı Anadolu’daki Bazı “Skarn-Tipi” Fe-Oksit Yataklarının Fe-Oksit-Cu-Au (Doba) Potansiyeli” (Fe-Oxide-Cu-Au potential of some “skarn-type” Fe-oxide deposits in central and western Anatolia) Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul (2005).

E10. Kuşcu, İ., Gençalioğlu Kuşcu, G., and Demirela, G.,2005. “Orta Anadolu Demiroksit Cevherleşmelerine Granitoid Metalojenisi Açısından Bir Yaklaşım” (A granitoid metallogeny approach to Central Anatolian Fe-oxide mineralizations in central Anatolia) Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul (2005).

E11. Kuşcu, İ.,2005. Türkiye Fe-Skarnlarının Metalojenik, Jeolojik ve Mineralojik Özellikleri”(Metallogenic, geological and mineralogical properties of the Turkish Fe-skarns) Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul (2005).

E12. Demirela, G.,Kuşcu, İ., 2005. Yılmazer, E., and Saraç, C., “Orta Anadolu Bölgesinde Yer Alan Fe-Skarn Granitoyidlerinin Temel Jeokimyasal Özellikleri” (Main geochemical characteristics of Fe-skarn granitoids in central Anatolia) Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, Istanbul (2005).

E13. Kuşcu, İ., Kaymakçı, N., and Süzen, M.L., “Demiroksit-Bakir Altın (DOBA) Tipi Yatakların Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Haritalanması: Hasançelebi-Hekimhan (Malatya) Örneği” 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 219-220 (2005).

E14. Kuşcu, İ., Marschik, R.,  Kaymakçı, N., Yılmazer, E., Demirela, G., Gökçe, H., and Güleç, N.,  2005. “Hasançelebi ve Karakuz (Malatya) Demiroksit Yataklarındaki Alterasyonların Kökeni: Tuzlu-Evaporitik Sularla Yıkanma Modeline Karşı Magmatik-Hidrotermal Model“ 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 75-77 (2005).

E15. Kuşcu, İ., Yılmazer, E., Demirela, G., Gökçe, H., Marschik, R.,  Kaymakçı, N., and Güleç, N.,  2005. “Hasançelebi ve Karakuz (Malatya) Bölgeleri Demiroksit Yataklarında Alterasyon Zonlanması” 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 66-67 (2005).

E16. Süzen, M. L., Kaymakçı, N.,  and Kuşcu, İ.,2005 “Uzaktan Algılama ve Mineral Haritalama” 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı,  208-209 (2005).

E17. Kaymakçı, N.,  Süzen, M. L., Kuşcu, İ., Toprak, V., and Zortul, F., “ Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Kuzeybatı Anadolu’da Alterasyon Minerallerinin Haritalanması ve Alterasyonları Kontrol Eden Yapısal Etmenler” 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 204-205 (2005).

E18. Kuşcu, İ.,Yılmazer, E., Demirela, G., and Gökçe, H., 2005. Fe-Oxide-Cu-Au potential of some “skarn-type” Fe-oxide deposits in central and western Anatolia, Proceedings of the Geology, Mining and current problems of Turkish Iron Deposits, 181-206 (2005).

E19. Kuşcu, İ., Gençalioğlu Kuşcu, G., and Demirela, G., 2005. An appropach to Granitoid metallogeny of Central Anatolian Fe-oxide mineralizations in central Anatolia, Proceedings of the Geology, Mining and current problems of Turkish Iron Deposits, İstanbul (2005).

E20. Kuşcu, İ.,2005.Metallogenic, geological and mineralogical properties of the Turkish Fe-skarns, Proceedings of the Geology, Mining and current problems of Turkish Iron Deposits, 166-180, İstanbul (2005).

E21. Demirela, G.,Kuşcu, İ., Yılmazer, E., and Saraç, C., 2005. Geochemical characteristics of Fe-skarn granitoids in central Anatolia, Proceedings of the Geology, Mining and current problems Turkish Iron Deposits, İstanbul, 142-165 (2005).

E22. Kuşcu, İ.,and Kuşcu-Gençalioğlu, G., 2003. “Orta Anadolu Çarpışma sonrası (post-Kolizyon) H-tipi Granitoid Magmatizması ve Demiroksit Cevherleşmeleri ile olan Uzay-Zaman İlişkisi, 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, 145-147.

E23. Kuşcu, İ., Yılmazer, E., and Demirela, G.,   2003. “ Orta Anadolu’da Yeni Bir Maden Yatağı Türü: Fe-oksit-Cu-Au (DOBA) Yatakları ve Orta Anadolu’nun Bakır-Altın Potansiyeli” 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı,     126-128.

E24. Kuşcu, İ., 2003. ”Fe-oksit-Cu-Au-REE (Olympic Dam) Tipi Yataklar: Genel Özellikleri-Oluşum Modeli ve Orta Anadolu Potansiyelinin Bir Değerlendirmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu,  Bildiri Özleri, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No. 73, 176

E25. Kuşcu, İ., Yılmazer, E., and Demirela, G., 2002.Sivas-Divriği Bölgesi Skarn Tipi Demir Oksit Yataklarına Fe-oksit-Cu-Au (Olympic Dam tipi) Perspektifinden Yeni Bir Bakış” 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 171-173

E26. Yılmazer, E.,Kuşcu, İ., and Demirela, G., 2002.Divriği A-B Kafa Cevherleşmeleri: Alterasyon Zonlanması ve Zonlanma Süreçleri”55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 320-321.

E27. Demirela, G.,Kuşcu, İ., Gençalioğlu-Kuşcu, G., and Saraç, C., 2002. “Orta Anadolu’daki Üretken Fe, Üretken Pb-Zn ve Kısır Granitoyidlerin Jeokimyasal Karakterizasyonu için İstatistik Uygulamaları” 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 55-56.

E28. Kuşcu, İ., 2001. “Magmatik ve Hidrotermal Akışkanlar: Geç Evre Magmatik-Hidrotermal Süreçler” Magmatik Petrojenez Lisansüstü Yazokulu, TÜBİTAK-MTA-JMO, Akçakoca

E29. Kuşcu, İ., Gençalioğlu Kuşcu, G. and Göncüoğlu, M.C., 2000. “Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Demir Yatağında Skarn Zonlanması ve Skarn Mineralojisi” 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara,Bildiri Özleri Kitabı,10-12.

E30. Kuşcu, İ., 2000. An example to use plutonic rock composition to differentiate the skarn type: Fe-skarns, Proceedings of iron deposits in relation to ophiolite-granitoid symposium,(eds.) Boztuğ, D., Özer, T., and Otlu, N., 96-105, Sivas, (2000).

E31. Kuşcu, İ., 2000. “Plütonik kayaç bileşiminin skarn türlerini ayırmada kullanılmasına bir örnek: demir (Fe) skarnları” Ofiyolit-granitoyid ilişkisiyle gelişen demir yatakları sempozyumu,Sivas, Bildiriler Kitabı,96.

E32. Kuşcu, İ., and Erler, A. 1999.“Orta Anadoludaki bazı skarnların sınıflanmasında piroksen bileşiminin kullanılması: Akçakışla ve Akdağmadeni yöresi skarnları” (Use of pyroxene composition in classification of some skarns in central Anatolia: Akçakışla and Akdağmadeni region skarns). 52nd Türkiye Jeoloji Kurultayı, 183-189, Ankara, (1999).

E33. Kuşcu, İ., and Erler, A., 1999. “Çarpışma ortamı metalojenisine bir örnek: Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı” (An example to collision zone metallogeny: Central Anatolian Crystalline Complex). 52nd Türkiye Jeoloji Kurultayı,175-182, Ankara, (1999).

E34. Kuşcu, İ., and Erler, A., 1999. “Çarpışma Ortamı Metalojenisine Bir Örnek: Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı” 52.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı.

E35. Kuşcu, İ., and Erler, A. 1999. “Orta Anadolu’daki Bazı Skarnların Sınıflanmasında Piroksen Bileşiminin Kullanılması: Akçakışla ve Akdağmadeni Yöresi Skarnları“ 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Bildiri Özleri Kitabı.

E36. Kuşcu, İ., and Erler, A., 1995. “Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı Masif Sülfid yataklarında görülen deformasyon dokularının bölgesel deformasyonun yorumlanmasındaki yeri” (Role of deformational textures in Southeast Anatolian Thrust Belt massive sulphide deposits in interpretation of regional deformation),Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl., 30.Yıl Sempozyumu, 156-182, Trabzon, (1995)

E37. Kuşcu, İ., and Erler, A., 1995. “Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı Masif Sülfid Yatakları Deformasyon Dokularının Bölgesel Deformasyonun Yorumlanmasındaki Yeri“ Karadeniz Teknik Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü 30. Yıl Simpozyumu, Trabzon, Bildiri Özleri, 39.

E38. Göncüoğlu, M.C., Olgun, E., Kuşcu, İ., Toprak, V., Kozlu., H., Dirik, K., and Yalınız, K., 1994. “Orta Kızılırmak Tersiyer Baseninin Jeolojisi ve Orta Anadolu’nun Tersiyer Tektonik Olaylarındaki Rolü” Türkiye 10. Petrol Kongresi ve Sergisi, Bildiriler, 77.